Forumi Gruas dhe QBNF ne mbrojtje te dinjitetit te femres
6 Mars, 2018
Prijesat Fetare dhe drejtuesit e QBNF per urim te Komuniteti Bektashi
23 Mars, 2018

Në 20 Mars 2018 QBNF organizoi tryezen e bashkebisedimit me mesues dhe drejtues te disa shkollave të Elbasanit, ne kuader te projektit FABUS – “Se bashku kunder ekstremizmit” – ku gjate ketij viti do te organizohen disa tryeza tilla me nxenes e mesues ne shkollat e tyre, per te kontribuar ne parandalimin e radikalizmit dhe shmangien e cdo forme ekstremizmi….

kordinatori i QBNF dhe njekohesisht drejtues projekti Sokol Lulgjuraj, beri nje ekspoze te shkurter te objektivave kryesore te tryezes  “të eksplorojmë nxitësit e radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm me qëllim identifikimin e mjeteve që luftojnë këtë kërcënim dhe ndërtimin e masave parandaluese të qëndrueshme”, si dhe Të angazhohen komunitetet rinore, fetare dhe jofetare, në diskutimin kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit fetar”, duke e mbeshtetur ne strategjine e BE dhe Qeverise shqiptare ne pikat konkrete :

  • mbështetja kundër dukurisë;
  • angazhimi i profesionistëve në vijën e parë si mësuesit, psikologët etj
  • ndërtimi i aftësisë së elasticitetit;

me pas kryetari i QBNF Dr. Arben Ramkaj, ekspert i fushes, referoi mbi terrenin dhe zonat ku fenomeni ka patur shtrirje duke i nxitur mesuesit ne diskutime konkrete mbi shkaqet dhe format e shfaqes ne shkollat apo komunitetet perreth tyre.

edhe perfaqesusja e drejtorise Arsimore Elbasan, zj, Milita Tupi, pergjegjese e sherbimit psikosocial, vuri theksin mbi nevojen e ketyre tryezave me femijet ne disa shkolla dhe mundesimin e shtrirjes apo perseritjes se ketij projekti ne gjithe shkollat.

me tej secili plotesoi pyetesorin me ide dhe propozimet e tyre mbi shkaqet apo perceptimin mbi fenomenin.
Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të skemës së granteve të vogla të projektit “Fuqizimi i Shoqërisë Civile në Rritjen e Reziliencës së të Rinjve ndaj Ekstremizmit të Dhunshëm” i finanucar nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga Terre des Hommes Shqipëri në partneritet me ISD, CCG dhe Universitetin Beder….

#StrengtheningCivilSocietytoBuildYouthResiliencetoViolentExtremism#
#FuqizimiShoqërisëCivilenëRritjeneReziliencësSëtëRinjveNdajEkstremizmitTëDhunshëm#
# youth#resilience#
#tërinj#rezilientë#
#Tdh4Youth&CivilSociety#