Në hapat e para të veprimtarisë të QBNFE patën ndihmën financiare të USAID, nëpërmjet një projekti të zbatuar nga World Learning. Gjatë veprimtarive të përbashkëta QBNFE është fokusuar në perceptimin e konflikteve të cilat hera-herës shfaqen në shoqërinë tonë në përgjithësi dhe rasteve që kanë prapavijë fetare, në veçanti duke kuptuar më së miri rolin dhe ndikimin e rëndësishëm që kanë liderët fetarë dhe bashkëpunëtorët e tyre laikë mbi mirëorientimin dhe lehtësimin e situatave të tilla tek bashkësitë respektive.