Bashkëbisedim në shkollën e mesme “Mahir Domi”

Simpoziumi Besimi ure qe na Bashkon
12 Prill, 2018
TRYEZA ME MESUES NE BELSH
25 Prill, 2018

Bashkëbisedim në shkollën e mesme “Mahir Domi”

Në datë 17/4/18 organizuam tryezen e bashkëbisedimit në shkollën e mesme “Mahir Domi” në kuader te projektit FABUS -FEJA URE BASHKIMI, me angazhimin per te kontribuar se bashku ne parandalimin e radikalizmit dhe shmangien e cdo forme ekstremizmi….
Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të skemës së granteve të vogla të projektit “ Fuqizimi i Shoqërisë Civile në Rritjen e Reziliencës së të Rinjve ndaj Ekstremizmit të Dhunshëm” i finanucar nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga Terre des Hommes Shqipëri në partneritet me ISD, CCG dhe Universitetin Beder….
#StrengtheningCivilSocietytoBuildYouthResiliencetoViolentExtremism#
#FuqizimiShoqërisëCivilenëRritjeneReziliencësSëtëRinjveNdajEkstremizmitTëDhunshëm#
# youth#resilience#
#tërinj#rezilientë#
#Tdh4Youth&CivilSociety#