Bashkëbisedim në shkollën e mesme “Mahir Domi”
25 Prill, 2018
sesioni informues me bashkebisedimit te gjimnazi “Sami Frasheri” Belsh 
26 Korrik, 2018

Më 24/4/18 organizuam tryezen e bashkëbisedimit me mesues dhe drejtues te shkollave ne Belsh, në kuader te projektit FABUS -FEJA URE BASHKIMI, me angazhimin per te kontribuar se bashku ne parandalimin e radikalizmit dhe shmangien e cdo forme ekstremizmi….
Ky aktivitet qe do te pasohet nga 4 tryeza me nxenes nga disa shkolla te Belshit, u zhvillua në kuadër të skemës së granteve të vogla të projektit “ Fuqizimi i Shoqërisë Civile në Rritjen e Reziliencës së të Rinjve ndaj Ekstremizmit të Dhunshëm” i finanucar nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga Terre des Hommes Shqipëri në partneritet me ISD, CCG dhe Universitetin Beder….
#StrengtheningCivilSocietytoBuildYouthResiliencetoViolentExtremism#
#FuqizimiShoqërisëCivilenëRritjeneReziliencësSëtëRinjveNdajEkstremizmitTëDhunshëm#
# youth#resilience#
#tërinj#rezilientë#
#Tdh4Youth&CivilSociety#