Mbledhja e Kryesisĕ së QBNF
20 Korrik, 2020
konferenca online e Këshilli i sigurimit të Kombeve të Bashkuara.
1 Gusht, 2020
Nga 22-23 Korrik QBNF merr pjese ne workshopin e organizuar nga Qendra për Nisma Ligjore Qytetare (QNL) në bashkëpunim me Qendrën e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm, qe eshte Workshopi i dytë Kombëtar on line për OShC-të që punojnë për parandalimin dhe luftimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit në Shqipëri.
Ky workshop dy ditor organizohet nga QNL në kuadrin e projektit: “Komunitetet të parat: krijimi i një Rrjeti të organizatave të shoqërisë civile për të adresuar ekstremizmin e dhunshëm – nga parandalimi në ri-integrim “. Projekti zbatohet nga QNL në bashkëpunim me Forum MNE (Mal i Zi), Partners Kosova – Center for Conflict Management (Kosovë), Centre for Common Ground (Maqedoni), DamaD Kulturni Centar, Novi Pazar (Serbi) dhe Hope and Homes for Children (Bosnje & Herzegovinë), me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian.
Pjesëmarrësit, përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile kontribuan për përgatitjen e një plani veprimi të ojf-ve në nivel kombëtar dhe lokal për të parandaluar dhe luftuar ekstremizmin e dhunshëm në Shqipëri. Diskutimet u orientuan nga Strategjia Kombëtare për luftën kundër Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Plani i Veprimit, miratuar me VKM nr.930, datë 18.11.2015 dhe u fokusuan në drejtimet e parandalimit, deradikalizimit dhe riintegrimit.
Një kontribut të rëndësishëm ofroi në këtë aktivitet Znj.Lejdi Dervishi, Drejtore e Qendrës së Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm.
Nesër vijojmë me ditën e dytë të workshopit me moderimin e ekspertes Prof.Dr. Eralda Methasani.
-QBNF is participating in this.
The Center for Legal Civic Initiatives (CLCI) in cooperation with The Coordination Center for Countering Violent Extremism organized today the Second National Workshop on line for CSOs working in preventing and combating violent extremism and radicalization in Albania.
This National Workshop is organized by CLCI under the frame of the project: “Communities First: Creation of a Civil Society Hub to Address Violent Extremism – from Prevention to Re-integration”. The project is implemented by CLCI in cooperation with Forum MNE (Montenegro), Partners Kosova – Center for Conflict Management (Kosovo), Center for Common Ground (Macedonia), DamaD Kulturni Centar, Novi Pazar (Serbia) and Hope and Homes for Children Bosnia and Herzegovina (BiH). The project is funded by the European Union.
Participants, representatives of civil society organizations contributed in preparation of an CSOs action plan in national and local level on prevention and combating violent extremism and radicalization in Albania. Discussions were oriented to the National Strategy on combating Violent Extremism and Action Plan approved with the Decision of the Council of Ministers no.930, dated 18.11.2015 and they were focused on the components of prevention, deradicalization and reintegration.
An important contribution was given by Mrs. Lejdi Dervishi, The Director of The Coordination Center for Countering Violent Extremism in Albania.
Tomorrow we will continue with the second day of the workshop with the support of the expert/moderator Prof.Dr. Eralda Methasani.
Forum MNE
Lejdi ‘s Day Dervishi
Hope and Homes for Children in Bosnia and Herzegovina
Kulturni Centar DamaD
Centre for Common Ground
Partners Kosova Center for Conflict Management