tryeza ne shkollen e bashkuar Labinot

tryeza me nxenesit e shkolles “Alush Lleshanakut” ne Bradashesh
3 Prill, 2018
Simpoziumi Besimi ure qe na Bashkon
12 Prill, 2018

..bashkbisedimi i rradhes…
Ne kuader te projektit FABUS -FEJA URE BASHKIMI, bashkbisedimi i sotem 10/4/18 u zhvillua me maturantet e Shkolles “Sali Ballkoçi” ne Labinot me angazhimin per te kontribuar se bashku ne parandalimin e radikalizmit dhe shmangien e cdo forme ekstremizmi….
Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të skemës së granteve të vogla të projektit “ Fuqizimi i Shoqërisë Civile në Rritjen e Reziliencës së të Rinjve ndaj Ekstremizmit të Dhunshëm” i finanucar nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga Terre des Hommes Shqipëri në partneritet me ISD, CCG dhe Universitetin Beder….
#StrengtheningCivilSocietytoBuildYouthResiliencetoViolentExtremism#
#FuqizimiShoqërisëCivilenëRritjeneReziliencësSëtëRinjveNdajEkstremizmitTëDhunshëm#
# youth#resilience#
#tërinj#rezilientë#
#Tdh4Youth&CivilSociety#