Trainim mbi reagimin ndaj situatave Emergjente

KËSHILLI VENDOR I SIGURISË PUBLIKE
16 Nëntor, 2020
Sesioni “Diskutim dhe informim!” blloku Rrapishte
21 Nëntor, 2020

Trainim mbi reagimin ndaj situatave Emergjente

Përfaqësuesit e QBNF morën pjesë në ditën e parë të trajnimit të TACSO 3 mbi Reagimin ndaj Emergjencave: Përgjigja e OShC-ve ndaj Krizës Komplekse Humanitare për OShC-të në Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë  e cila do të vazhdojë në internet nga 18 deri më 20 nëntor 2020.

day II of the EU TACSO 3 training on Emergency Response: CSOs’ Response to Complex Humanitarian Crisis for CSOs in the Western Balkans and Turkey was very intensiv and also atractiv with ideas and referrals.
19 November 2020.
Last Day again very interesting
day III of the EU TACSO 3 training on Emergency Response: CSOs’ Response to Complex Humanitarian Crisis for CSOs in the Western Balkans and Turkey was very intensiv and also atractiv with ideas and referrals.
20 November 20