sesioni informues me bashkebisedimit te gjimnazi “Sami Frasheri” Belsh 

TRYEZA ME MESUES NE BELSH
25 Prill, 2018
FABUS me nxenesit e Shkollës 9 – vjeçare “Halit Uruçi”
26 Korrik, 2018

sesioni informues me bashkebisedimit te gjimnazi “Sami Frasheri” Belsh 

Sot 2 Maj 18 vazhduam tryezen e bashke-bisedimit me nxenesit e gjimnazit “Sami Frasheri” Belsh në kuader te projektit FABUS -FEJA URE BASHKIMI, me angazhimin per te kontribuar se bashku ne parandalimin e radikalizmit dhe shmangien e cdo forme ekstremizmi….
Ky sesion informues qe do te pasohet edhe nga 3 te tjere me nxenes nga disa shkolla te Belshit, u zhvillua në kuadër të skemës së granteve të vogla të projektit “ Fuqizimi i Shoqërisë Civile në Rritjen e Reziliencës së të Rinjve ndaj Ekstremizmit të Dhunshëm” i finanucar nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga Terre des Hommes Shqipëri në partneritet me ISD, CCG dhe Universitetin Beder….
#StrengtheningCivilSocietytoBuildYouthResiliencetoViolentExtremism#
#FuqizimiShoqërisëCivilenëRritjeneReziliencësSëtëRinjveNdajEkstremizmitTëDhunshëm#
# youth#resilience#
#tërinj#rezilientë#
#Tdh4Youth&CivilSociety#