Sesionin Informativ per CVE
23 Gusht, 2019
QBNF SJELL NE VEMENDJE
23 Gusht, 2019

Stafi i Njesise Vendore Kunder Ekstremizmit zhvilloi nje sesion keshillues m e drejtuesit dhe perfaqesuesit e aktoreve kryesore qe mund te veprojne ne fushen e parandalimit te ekstremizmit ne Qark duke sistemuar urat e komunikimit dhe personat qe do te nderlidhin veprimtarite ne vazhdim.