Forumi “Komunitetet të parat”

FORUM DISKUTIMI
8 Prill, 2021
Sesioni II per Menxhimin e Konflikteve
17 Prill, 2021
9 e 10 Prill At Stavri Çipi, Pastor Ilir Isaraj dhe Z. Sokol Lulgjuraj moren pjese duke ofruar opinionet dhe praktiken e QBNF ne konferencen 2-ditore te organizuar nga WCDCA ne nisjen e Projektit: “Perspektiva vendore në bashkinë Elbasan mbi de-radikalizimin,
re-habilitimin dhe ri-integrimin e grave dhe fëmijëve të rikthyer nga zonat e konfliktit.”, si pjesë e subgrandimeve të projektit: “Komunitetet të para: Krijimi i një rrjeti të organizatave të shoqërisë civile për të adresuar ekstremizmin e dhunshëm – nga parandalimi në ri-integrim” nën drejtimin e formumit te MNE dhe organizatave partnere në rajon si Qendra për Nisma Ligjore Qytetare në Shqipëri.