FABUS – Sesion informues me Mësues Cerrik 1

FABUS – SESION INFORMUES GRAMSH 5
8 Nëntor, 2018
FABUS – Sesion informues me Nxënës Cerrik 2
8 Nëntor, 2018

FABUS – Sesion informues me Mësues Cerrik 1

Në 23 TETOR 18, në shkollën “Xhemali Plaka”, organizuam Sesionin informues ne tryezen e bashkëbisedimit me mesues nga disa shkolla te bashkis se Cerrikut në kuader te projektit FABUS – FEJA URE BASHKIMI, me angazhimin per te kontribuar se bashku ne parandalimin e radikalizmit dhe shmangien e çdo forme ekstremizmi….
Ky aktivitet, që pasoi tryezat me mesues dhe nxënës në disa shkolla në Elbasan, Belsh e Gramsh, e që parapriu e pergatiti kalendarin per sesionet me nxënësit e shkollave të tyre, u zhvillua në kuadër të skemës së granteve të vogla të projektit “Fuqizimi i Shoqërisë Civile në Rritjen e Reziliencës së të Rinjve ndaj Ekstremizmit të Dhunshëm” i finanucar nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga Terre des Hommes Shqipëri në partneritet me ISD, CCG dhe Universitetin Beder….
#StrengtheningCivilSocietytoBuildYouthResiliencetoViolentExtremism#
#FuqizimiShoqërisëCivilenëRritjeneReziliencësSëtëRinjveNdajEkstremizmitTëDhunshëm#
# youth#resilience#
#tërinj#rezilientë#
#Tdh4Youth&CivilSociety#