FABUS – SESION INFORMIMI – MESUES GRAMSH

FUNDAK – FORUMI 12 Nj.A TREGAN nr 9 Elbasan
8 Nëntor, 2018
FABUS – SESION INFORMIMI ME NXENES GRAMSH 2
8 Nëntor, 2018

FABUS – SESION INFORMIMI – MESUES GRAMSH

Më 18 / 9 / 18 organizuam Sesionin informues ne tryezen e bashkëbisedimit me mesues dhe drejtues te shkollave ne Gramsh, në kuader te projektit FABUS -FEJA URE BASHKIMI, me angazhimin per te kontribuar se bashku ne parandalimin e radikalizmit dhe shmangien e çdo forme ekstremizmi….
Ky aktivitet qe do te pasohet nga 4 tryeza me nxenes nga disa shkolla te Gramshit, u zhvillua në kuadër të skemës së granteve të vogla të projektit “Fuqizimi i Shoqërisë Civile në Rritjen e Reziliencës së të Rinjve ndaj Ekstremizmit të Dhunshëm” i finanucar nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga Terre des Hommes Shqipëri në partneritet me ISD, CCG dhe Universitetin Beder….
#StrengtheningCivilSocietytoBuildYouthResiliencetoViolentExtremism#
#FuqizimiShoqërisëCivilenëRritjeneReziliencësSëtëRinjveNdajEkstremizmitTëDhunshëm#
# youth#resilience#
#tërinj#rezilientë#
#Tdh4Youth&CivilSociety#