Media per titullin “Mirënjohja e Qarkut Elbasan”
31 Janar, 2020
Shoqëri pa Diskriminim
3 Shkurt, 2020

Kreu i QBNF, Dr Arben Ramkaj mori pjese ne Sesionin ku u paraqiten Rezultatet e një projekti për parandalimin dhe luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizimit që çojnë në terrorizëm (VERLT) në burgje dhe në shërbimin e provës u paraqitën sot nga Prezenca e OSBE-së në Shqipëri.

“Përmes bashkëpunimit të vijueshëm, burgjet e Shqipërisë mund të bëhen baza për moderim dhe deradikalizim”, tha Kryetari i Prezencës së OSBE-së, Bernd Borchardt. “Ne mbetemi të gatshëm të vijojmë të mbështetim autoritetet përkatëse në parandalimin dhe luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm në burgje dhe në shërbimin e provës, përmes një qasjeje të integruar”.

Prezenca ka kontribuar për të zbutur rreziqet në Shqipëri, në katër drejtime, përmes: përgatitjes së një raporti të vlerësimit të nevojave në burgje dhe shërbimin e provës, në bashkëpunim me Institutin Ndërrajonal të Kombeve të Bashkuara për Kërkimet në Fushën e Drejtësisë dhe Krimit (UNICRI); hartimit të një manuali trajnimi për fenomenin e VERLT-it dhe ngritjes së kapaciteteve të personelit të burgjeve dhe shërbimit të provës; forcimit të bashkëpunimit rajonal; si edhe rritjes së ndërgjegjësimit dhe njohurive për VERLT-in dhe ndërhyrjet për trajtimin e tij të bazuara në të drejtat e njeriut.

Rreth 300 punonjës të burgjeve dhe Shërbimit të Provës u trajnuan për parandalimin dhe luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm; 220 të rinj në shërbim prove morën pjesë në forume ndërgjegjësimi për parandalimin dhe luftën kundër VERLT-it; dhe rreth 200 studentë masteri morën pjesë në leksione të hapura me këtë temë.

Projekti u zbatua në partneritet të ngushtë me Qendrën Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm, Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit të Provës.

Zbatimi i projektit, i cili u mbështet financiarisht nga qeveritë austriake, suedeze, gjermane dhe italiane, filloi në nëntor 2017, me nënshkrimin e një memorandumi mirëkuptimi me Ministrinë e Drejtësisë dhe Koordinatorin Kombëtar kundër Ekstremizmit të Dhunshëm.

***

The results of a project on preventing and countering violent extremism and radicalization that lead to terrorism (VERLT) in prisons and probation services were presented today by the OSCE Presence in Albania.

“Through continued co-operation, Albania’s prisons can become ground for moderation and de-radicalization,” said the Head of OSCE Presence Bernd Borchardt. “We stand ready to continue supporting the relevant authorities in preventing and countering violent extremism in prisons and probation through an integrated approach.”

The Presence has contributed to mitigating VERLT risks in Albania through a four-track approach: by conducting, together with the United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI), a needs assessment on the situation in prisons and probation settings; by developing a training module on the phenomenon of VERLT and building capacities for prison and probation staff; by strengthening regional co-operation; and by raising awareness and knowledge about VERLT and human rights based interventions to tackle it.

Some 300 prison and probation staff were trained on countering and preventing violent extremism; 220 young offenders on probation participated in awareness raising forums on preventing and countering VERLT; and some 200 Master students took part in open lectures on this topic
The project was implemented in close partnership with the National Co-ordination Centre on CVE, the General Directorate of Prisons and the General Directorate of the Probation Service.

The implementation of the project – financially supported by the Austrian, Swedish, German and Italian governments – started in November 2017 with the signing of a memorandum of understanding with the Albanian Ministry of Justice and the National Co-ordinator on Cou