FABUS – Sesion informues me Nxënës Cerrik 4

FABUS – Sesion informues me Nxënës Cerrik 3
8 Nëntor, 2018
FABUS – Sesion informues me Nxënës Cerrik 5
8 Nëntor, 2018

FABUS – Sesion informues me Nxënës Cerrik 4

Në 6 NENTOR 18, organizuam Sesionin informues ne tryezen e bashkëbisedimit me nxënës të shkollës së mesme “Osman Gjini ” në Mollas, në kuader te projektit FABUS – FEJA URE BASHKIMI, me angazhimin per te kontribuar se bashku ne parandalimin e radikalizmit dhe shmangien e çdo forme ekstremizmi….
Ky aktivitet, që pasoi tryezat me mesues dhe nxënës në disa shkolla në Elbasan, Belsh, Gramsh e Cerrik, e qe do pasohet edhe nga sesioni me nxënësit e shkollave në Shtermen, u zhvillua në kuadër të skemës së granteve të vogla të projektit “Fuqizimi i Shoqërisë Civile në Rritjen e Reziliencës së të Rinjve ndaj Ekstremizmit të Dhunshëm” i finanucar nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga Terre des Hommes Shqipëri në partneritet me ISD, CCG dhe Universitetin Beder….
#StrengtheningCivilSocietytoBuildYouthResiliencetoViolentExtremism#
#FuqizimiShoqërisëCivilenëRritjeneReziliencësSëtëRinjveNdajEkstremizmitTëDhunshëm#
# youth#resilience#
#tërinj#rezilientë#
#Tdh4Youth&CivilSociety#